یک کمیسیون حقیقت یابِ مستقل درمورد قرارداد ⁧کرسنت⁩ گزارش دهد
سرویس سیاسی - محسن عبداللهی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نوشت: نظر به ادعا‌های معارض و استنکاف آقای جلیلی از مناظره با آقای زنگنه، پیشنهاد می‌شود یک کمیسیون حقیقت‌یابِ مستقل، متشکل از حقوقدانانی بی‌طرف تشکیل و به ملت و قوای کشور درباره قرارداد ⁧کرسنت⁩ گزارش دهد. ملت حق دارد متخلفین این پرونده ملی را شناخته و از فعالیت آنان در نظام جلوگیری شود.

به گزارش سرویس سیاسی خبر ناب به نقل از فرارو - محسن عبداللهی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی پیشنهاد یک کمیسیون حقیقت یابِ مستقل درباره قرارداد ⁧کرسنت را داد.

وی نوشت: «نظر به ادعا های معارض و استنکاف آقای جلیلی از مناظره با آقای زنگنه، پیشنهاد می شود یک کمیسیون حقیقت یابِ مستقل، متشکل از حقوقدانانی بی طرف تشکیل و به ملت و قوای کشور درباره قرارداد ⁧کرسنت⁩ گزارش دهد.

ملت حق دارد متخلفین این پرونده ملی را شناخته و از فعالیت آنان در نظام جلوگیری شود.»

یک کمیسیون حقیقت یابِ مستقل درمورد قرارداد ⁧کرسنت⁩ گزارش دهد

این خبر توسط سایت فرارو منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در خبر ناب