تصاویر - موزه قاجار؛ عمارتی خاص در تبریز

تصاویر - موزه قاجار؛ عمارتی خاص در تبریز

۲۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۲ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - موزه قاجار تبریز، خانه‌ای که در محله ششگلان تبریز، یکی از محله‌های قدیمی این شهر قرار گرفته و معروف به خانه قاجار می‌باشد.

به گزارش سرویس عکس خبر ناب به نقل از فرارو - م وزه دوره ق اج اری ه در ت ب ری ز از م ع دود م وزه ه ا ی ت خ ص ص ی و م وض و ع ی در س طح ک ش ور اس ت ت اری خ اح د اث ع م ارت ام ی رن ظ ام گ روس ی ر ا ب ا ت وج ه ب ه س ب ک م ع م ار ی آن ب ه ع ه د ن اص ر ال دی ن ش اه ق اج ار ن س ب ت م ی د ه ن د. در ای ن خ ان ه ت اری خ ی ک ه ب ه ع ن و ان م وزه ق اج ار در س ال ۱۳۸۴ ر اه ان د از ی ش ده اس ت، ت الار ه ای ی ب ر ا ی ن م ای ش آث ار ب اف ت ه، چ ی ن ی، آب گ ی ن ه، س ک ه، اب ز ار وجود دارد.

تصاویر - موزه قاجار؛ عمارتی خاص در تبریز

تصاویر - موزه قاجار؛ عمارتی خاص در تبریز

تصاویر - موزه قاجار؛ عمارتی خاص در تبریز

تصاویر - موزه قاجار؛ عمارتی خاص در تبریز

تصاویر - موزه قاجار؛ عمارتی خاص در تبریز

تصاویر - موزه قاجار؛ عمارتی خاص در تبریز

تصاویر - موزه قاجار؛ عمارتی خاص در تبریز

تصاویر - موزه قاجار؛ عمارتی خاص در تبریز

تصاویر - موزه قاجار؛ عمارتی خاص در تبریز

تصاویر - موزه قاجار؛ عمارتی خاص در تبریز

این خبر توسط سایت فرارو منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در خبر ناب