به جای این افراد، شما ارث می برید

به جای این افراد، شما ارث می برید

۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۰ زمان مطالعه : 2 دقیقه
سرویس اجتماعی - یکی از مسائل مهم مطرح شده در مبحث احوال شخصیه، بحث ارث است که به معنی انتقال اموال متوفی، به وراث وی است. ...

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از برترین ها - منیبان: یکی از مسائل مهم مطرح شده در مبحث احوال شخصیه، بحث ارث است که به معنی انتقال اموال متوفی، به وراث وی است.

ارث نبردن کافر از مسلمان یکی از مواردی است که در قانون بیان شده است. گاهی در مساله ارث، حالت های ویژه ای مطرح شده که موجب اختلاف میان وراث، در تقسیم ترکه می گردد. یکی از این حالات، زمانی است که یکی از وارث یا مورث، مسلمان بوده و دیگری، غیر مسلمان باشد.

    اول، مسلمان از غیرمسلمان ارث می برد.

 دوم، اگر شخصی غیرمسلمان فوت کرده و وارث وی متعدد بوده و برخی از این وراث، مسلمان و برخی دیگر، غیرمسلمان باشند، صرفاً وراث مسلمان، بر اساس طبقات و درجات ارث، ارث خواهند برد، اگرچه وراث غیرمسلمان، نزدیک تر به متوفی باشند.

ارث نبردن کافر از مسلمان

در مبحث قانون تقسیم ارث بین مسلمان و غیرمسلمان و توارث مسلمان و کافر، لازم است تا فرض دیگری نیز موردمطالعه قرار گیرد. این فرض که بحث ارث بردن غیرمسلمان از مسلمان و میزان سهم الارث فرد غیرمسلمان بوده، در بخش اول ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، بدین صورت، بیان گردیده است: «کافر از مسلم، ارث نمی برد…»

ارث نبردن کافر

ممنوعیت ارث بردن غیرمسلمان از مسلمان مورد اتفاق تمام فقهای شیعی و سنی بوده و همگی، بر آن، اتفاق نظر دارند. به این ترتیب، غیرمسلمان، اعم از اینکه از مذاهب سه گانه مورد پذیرش قانون اساسی، یعنی مسیحیت، یهودیت و آیین زرتشتی بوده یا سایر ادیان و مذاهب، مانند بهایی یا اصلاً فاقد دین باشد، به هیچ وجه از مسلمان ارث نمی برد. بنابراین اگر در میان وراث متوفی یکی از افراد کافر باشد، وی از متوفی که مسلمان بوده۸ ازث نمی برد. ارث متوفی میان سایر وراث که مسلمان هستند تقسیم می شود.

در بخش دوم ماده ۸۸۱ مکرر، قانون گذار چنین مقرر داشته که اگر یک شخص غیرمسلمان بمیرد، وارث مسلمان، می تواند مانع از ارث بردن تمام وراث غیرمسلمان شده، اگرچه از نظر طبقات و درجات ارث، دورتر به متوفی باشد.

بااین وجود، اصل سیزدهم قانون اساسی، باید موردتوجه قرار گیرد که مطابق این اصل: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر طبق آیین خود عمل می کنند.»

مطابق این ماده، سه دین یهودیت، مسیحیت و آیین زرتشت، به موجب قانون اساسی کشور ما که قانون مرجع و مادر تمام قوانین دیگر است، به رسمیت شناخته شده و احوال شخصیه پیروان این ادیان، تابع آیین خود آنها دانسته شده است. همان طور که می دانیم، یکی از مهم ترین احوال شخصیه، بحث مسئله ارث است.

بنابراین، مطابق این اصل از اصول قانون اساسی، تقسیم ارث، حداقل در مورد سه دین غیر اسلام، باید مطابق آیین مذهبی خود آنها انجام گیرد چه بسا که طبق این آیین مذهبی، مسلمان از مورث غیرمسلمان، ارث نبرد. عقیده ای که مورد پذیرش فقهای اهل تسنن نیز است.

این خبر توسط سایت برترین ها منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : برترین ها

اخبار گوناگون در خبر ناب